[kindle / PDF] காவல் கோட்டம் author Su. Venkatesan

Free download காவல் கோட்டம்

Summary ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Su. Venkatesan Su. Venkatesan ´ 2 Summary Read ç காவல் கோட்டம் Î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ண?. 425 stars Supposed to be a BR with multiple people In the end Abi and I read together We decided to read this book after reading the author s other book Velpari which we enjoyed so muchThis is the only book where I have done so much research while reading the book I am going to list the pros and cons first before going into full blown reviewPros1 The historical information though can t figure out truth from fiction mentioned in this book alone is worth reading this book Details later2 Uniue style of writing of the author which I haven t experienced before Took me a while to understand around 45% into the book Author narrated this book and moved along through various stories of the people So it is like reading about innumerable characters After I understood I started enjoyed this style3 I like some of the narrations of the author about dark though I wish the author would refrain from overdoing just because he like it very much Too much of anything is not goodCons minus 075 stars because of these1 The book is imbalanced in my opinion The first 400 years or so of the history is very rushed and not explained properly which throw a reader bewildered and wonder whether to continue Whereas the story of thaathanur people is so repetitively explained that a reader felt frustrated and exhausted in reading these repetitions2 The title shows that the book is about kutraparamparai a community of people engaged in security or theft as there is only thin line between these two Because of the repetitions or because I felt that there is a blackmail pay fee for providing security or otherwise your goods will be stolen whether by the same group who engage in security or let other group because it is not their job I didn t feel engaged in their story3 the liberal use of swear words by the author utterly disgustingBack to pros especially about the historical information provided by the author in this bookAs I mentioned I did a lot of research while reading the book and also benefitted from Abi s research and her professional experience When I read about Viswanatha Nayakkar s contribution to golden roof for the temple in Trichy I remembered Srirangam temple where there were statues of a nayakkar and his family workshipping Lord Renganathar However I didn t remember the name of the nayakkar and also didn t know whether the golden roof in Srirangam temple was the contribution of Viswanatha Nayakkar So started digging details from wikipedia This resulted in continuous research for various details provided in this book Also I have lined up many books for further readings Any book which induce me to learn is a worthy book in my mindThe author introduced innumerable characters There were many real characters which I could find in wikipedia meaning real people In the start when I read about few characters I was like Oh this person is going to be the important character in this book But that character died within few pages and few characters were introduced The same pattern continues throughout the book and slowly I was unable to distinguish between real and fictional people Took me a while to understand that it is the author s style to tell the story through these characters instead of third party narration After that I didn t give much importance to the names but to what these characters are saying in the bookThe historical information that I found fascinating albeit very depressing in some instances to read are1 The destruction of the castle wallfortress to expand Madurai how various castestribes maintained their history by worshipping their elders through oral tradition of singing stories and teaching the stories to their descendants how the wall contained various memory stones to commemorate their warriors efforts in protecting Madurai and how the British person Blackburn realize his mistake in not understanding this oral tradition and for giving order for the destruction of the fortress to expand Madurai The first break in this book for me to get hooked into reading further The author s narration is so beautiful2 The construction of infrastructure of course all the infrastructure planned by British built by Indians were for their benefit only No illusion whatsoever that they did for India s benefit Did not know the story of pamban bridge construction until this book Author described mainly the sacrifices made by so many Indians so heart wrenching in building this bridge and how this infrastructure helped reduce the time of the ships to reach India and thereby save a lot of money for them Many roadways highways post offices and warehouses were built to increase their profits only3 Introduction of police and judiciary system some things we take for granted I know that British introduced these systems however didn t thought of the problems when a new system introduced The British were highly outrageous that the security provided by them could not match the outstanding security provided by thaathanur people Therefore their iron clad suppression and later destruction of kutraparamparai community through various devious methods is the crux of the story4 Various pandemics in the late 19th century I don t remember reading about these pandemics in any other book first time again with this book These pandemics and the resulting poverty resulted in lot of migration of Indian people to Srilanka Burma and other countries 5 Periyar river diversion to Vaigai river I wonder whether this inter basin transfer of river would have happened if not for the britishers Even if it is for their selfish purpose still amazed at this achievement and how people benefitted from this The current government can learn from this to divert ganges to prevent flooding in some districtsstates and draught in some other districtsThankfully I read the other people s reviews after I finished reading this book Some were truly harsh I am glad I read this book despite the cons mentioned early in this review

Summary ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Su. Venkatesanகாவல் கோட்டம்

Summary ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Su. Venkatesan Su. Venkatesan ´ 2 Summary Read ç காவல் கோட்டம் Î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ??்கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters. this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910 600 years old amazing

Su. Venkatesan ´ 2 Summary

Summary ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Su. Venkatesan Su. Venkatesan ´ 2 Summary Read ç காவல் கோட்டம் Î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ?க்கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்கா?. I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this as my next read since it has acuired the Sahithya Academy Award 2011Here are my views on Kaaval KottamTheft and watch are the two eyes for the people of Thathanur imaginary village They have acuired the honour of night watch in the historical city of Madurai Tamilnadu India during the reign of Nayaks in 17th century The novel narrates briefly the history of Madurai post Pandyas in the first 200 pages which is really very tiresome This makes the first part giving the feel of reading a history document where we barely remeber most of the names or incidents From the second part it gets into the life of Kallars Can be directly translated in English as Thieves The incidentscharacters which were in first part are playing a major role in the next parts to understandjustify the decisions taken by Kallars They live a life of glory before the British rule in India Later the novel ends with the fall of the community before the Criminal Tribes Act CT ActThe novel is worth reading due to the way it portrays the culture of then Madurai How the clan was born the ancestors became Gods Sadachi Karuppu etc In short this is a record of rise and fall of a community who believed theft and watch are twin brothers who can t be seperated

  • Hardcover
  • 1054
  • காவல் கோட்டம்
  • Su. Venkatesan
  • Tamil
  • 28 August 2019
  • null